Од дана 05.10.2011. године, на електронској огласној табли суда, врши се објављивање огласа о јавном надметању у вези продаје путем јавне лицитације покретних и непокретних ствари у извршном поступку, а у складу са чл. 96 и чл. 97 Закона о извршењу и обезбеђењу. Електронска огласна табла ће садржати све информације које су до сада биле доступне само на одређеним локацијама у оквиру просторија суда, а односе се како на огласе, тако и на обавештења о раду Основног суда у Краљеву. Према члану 93 Судског пословника - Управитељ писарнице, стара се о благовременом и уредном истицању и уклањању огласних примерака на огласну таблу. Управитељ писарнице, ставља белешку о дану истицања и уклањања огласног примерка, потписује белешку, оверава је печатом и улаже у одговарајући спис.