Пословни подаци

 

ЈБКЈС: 80471 

ПИБ: 106399053

МБ: 17773160

ЖИРО РАЧУН: 

Судски депозит: 840-0000000276802-42

Рачун казни и трошкова паушала: 840-0000029622845-83 

Судске таксе: 840-0000029656845-30