Основни суд у Краљеву је државни орган који, као јавни Наручилац,  набавке радова, добара и услуга спроводи у поступку јавне набавке који је прописан Законом о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број  91/2019).

Одредбе Закона о јавним набавкама не примењују се на набавку добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара и на набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000.00 динара. У наведеним поступцима Основни суд у Краљеву набавке спроводи у складу са Правилником Основног суда у Краљеву о набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама број I.Су.1-79/20 од 11.12.2020.године.

Сходно члану 88 Закона о јавним набавкама, Основни суд у Краљеву годишњи План  јавних набавки и све његове касније измене или допуне објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Исто важи и за годишње планове набавки на које суд није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.

Комуникација и размена података у поступцима  јавних набавки који се спроводе применом правила прописаних Законом о јавним набавкама, врши се електронским средствима искључиво на  Порталу јавних набавки, тако да заинтересована лица могу са Портала јавних набавки преузимати  документа у вези са јавним набавкама које спроводи овај суд.

 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ