Приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' бр.120/04) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Основни суд у Краљеву. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја  у члану 2. дефинисано је да је информација од јавног значаја она  којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радим органа јавне власти, садржана у одрђеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.

Према члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, суд је у обавези да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију, као и његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.

Председник Основног суда у Краљеву, судија Драган Димитријевић поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја: Захтев тражиоца информације од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи основне податке тражиоца (име и презиме, адреса, контакт телефон-факс, електорнска адреса), што прецизнији опис информације која се тражи, а може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева.

 

Овлашћено лице коме је захтев достављен поступа по следећој процедури:

 

- Преиспитује ваљаност захтева те ако захтев није уредан, без надокнаде, пружа правну поуку тражиоцу како да недостатке отклони.

- Ако тражилац не отклони недостатке у законском року (15 дана од дана пријема правне поуке), а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, овлашћено лице доноси  закључак којим се захтев одбацује као неуредан. Против овог закључка није дозвољена жалба.

- Суд је дужан да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се рачунају као да је захтев поднет у писаној форми.

- Овлашћено лице које је примило захтев, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема, тражиоца обавештава о поседовању информације, ставља му на увид документа који садржи тражену информацију, односно на начин како је у захтеву наведено издаје му или му упућује копију документа.

- Ако није у могућности да у прописаном року обавести тражиоца о поседовању информације, овлашћено лице  је дужно да одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева и о томе одмах обавести тражиоца.

- Ако овлашћено лице одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију траженог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи уз правну поуку да се против овог решења може изјавити жалба непосредно Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у законом прописаном року.

- Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

- Када након спроведеног поступка, овлашћено лице утврди да суд не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику уз обавештење тражиоца и Повереника о томе у чијем се поседу евентуално документ налази.

У поступању по захтеву овлашћено лице примењује одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја: Према члану 9. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја овлашћено лице неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме:

 

- Угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица,

- Угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела. Оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређен поступак, или фер поступање и правично суђење,

- Озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међунардне односе,

- Битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежа остварење оправданих економских интереса,

- Учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интерсеом за приступ информацији.

 

Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја: Према члану 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја овлашћено лице није у обавези да тражиоцу омогући оставаривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако исти то право злоупотребљава, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја Величина: 0.05 MB