Од 17.10.2022. године Основни суд у Kраљеву врши пријем електронски поднесака у складу са Судским пословником  искључиво на адресу електронске поште Основног суда у Kраљеву која је одређена за пријем електронских докумената:

 

elektronski.podnesak@kv.os.sud.rs

 

Странка која доставља Основни суд у Kраљеву поднеске путем електронске посте дужна је да означи адресу електронске поште коју је одредила за пријем потврде о пријему документа у електронском облику, односно адресу пребивалишта - боравишта или адресу лица овлашћеног за пријем писмена ради достављања потврде путем јавног поштанског оператера (ПТТ). 

 

Електронска пошта пристигла на званичну адресу електронске поште у току дана од 00:00 до 24:00 часа заводи се првог наредног радног дана, под датумом пријема, а уноси се према временском редоследу пријема. Изузетно, када се рокови рачунају на сате, електронска пошта се заводи истог дана према временском редоследу пријема.

 

Више о пријему електронски поднесака можете прочитати на ЛИНКУ